За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 595 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-79-79

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Асеновград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Асеновград

Област: Пловдив


Цел

Настоящия проект предвижда рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на нова в участъците, в които липсва такава с цел пълно покритие на водоснабдителните услуги в с. Тополово в съотвествие с европейските стандарти. Основната задача на проекта е да осигури проектирането и изграждането на ПСОВ - с. Тополово, с което ще се реши актуалния екологичен пробелем на района, значителна част от който е включен в НАТУРА 2000


Дейности

  • Диагностика и разработване на Хидравличен модел;
  • Изготвяне на Генерален план;
  • Изготвяне на необходимите проучвания;
  • Извършване на дейностти, свързани с процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения и разрешителни съгласно законодателството на Република България;
  • Подготовка на Апликационни форми за инвестиционни проекти за кандидатстване пред Структурните и Кохезионен фондове на ЕС;
  • Изготвяне на технически проект за рехабилитация и ново строителство на водоснабдителна и канализационна мрежи. Разработване на проект за ПСОВ и на тръжни досиета за надзор на дейностите по проекта;
  • Разработване на Програма за управление на утайките;
  • Дейности по управление и администриране на проекта;
  • Дейностти по Одит на проекта;
  • Дейности по мерки за информация и публичност на проекта.


-

« обратно