За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 679 497,00 лв


Регистрационен номер: 58131-80-80

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Мизия

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Мизия

Област: Враца


Цел

Настоящият проект има за цел да подпомогне общинската администрация при изготвянето на реализируеми инвестиционни предложения за изграждане на ефикасна екологосъобразна инфраструктура. Това ще доведе до подоборяване на качествените параметри на околната среда, устойчиво икономическо и социално развитие, повишаване на стандарта на живот на населението, запазване на естественото биоразнообразие и поддържане на екологичното богатство на региона


Дейности

 • Обособяване на офис по проекта;
 • Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия";
 • Разработване на прединвестиционно проучване и необходимите експертни анализи за изграждане на екологична инфраструктура в гр.Мизия;
 • Предварителен доклад по ОВОС, изработване на Подробен устройствен план и идеен проект;
 • Разработване на 2 броя работни проекти;
 • Получаване на разрешение от Басейнова дирекция за ползване на воден обект, приемник на пречистени отпадни води;
 • Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за строеж на инвестиционните проекти;
 • Подготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Провеждане на процедура за избор на одитор;
 • Финансов одит;
 • Мерки за информация и публичност;
 • Мониторинг и контрол.


-

« обратно