За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 931 200,00 лв


Регистрационен номер: 58131-83-83

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кричим

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кричим

Област: Пловдив


Цел

Настоящият проект е свързан с подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Кричим”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ "ползи-разходи", прединвестиционно проучване, идеен и работен проект и попълване на формуляр за кандидатстване за техническа помощ;
  • Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ "ползи-разходи";
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията;
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.";
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проект;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта;


-

« обратно