За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 480,00 лв


Регистрационен номер: 58131-84-84

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Червен бряг

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Червен бряг

Област: Плевен


Цел

Проектът за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Червен бряг


Дейности

 • Преглед на съществуващата документация, обследване на водния цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация;
 • Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града;
 • Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;
 • Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда 2007 - 2013" съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост;
 • Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП"Околна среда 2007 - 2013";
 • Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива;
 • Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда" и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други съгласно насоките за кандидатстване;
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им;
 • Подпомагане на Община Червен бряг и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг;
 • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Червен бряг, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01;
 • Осигуряване на лицензиран експерт - счетоводител или одиторска фирма;
 • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР, ЗУТ и други;
 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта;


-

« обратно