За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 959 520,00 лв


Регистрационен номер: 58131-85-85

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Омуртаг

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Омуртаг

Област: Търговище


Цел

Предмет на проекта е подготвка на качествено и пълно инвестиционно проектно предложение за доизграждане и ориентация на канализационна система към довеждащи колектори в гр. Омуртаг, подмяна на водопроводна система в гр. Омуртаг, изграждане на довеждащи колектори и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, с което в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013”


Дейности

 • Предварителни проучвания;
 • Разработка на прединвестиционни проучвания по смисъла на Наредба № 4 към ЗУТ;
 • Анализи хидроложки и геоложки проучвания;
 • Същински проучвания;
 • Издаване на необходими разрешителни за законосъобразното изпълнение на проекта;
 • Дейности във връзка с процедурите по ОВООС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/решения по ЗООС и ЗБР;
 • Дейности по издаване на разрешителни за строеж;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ЗООС, ЗБР и ЗВ;
 • Дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите;
 • Дейности по подготовка на документация за успешно кандидатстване на община Омуртаг на следващ етап за финансиране на инвестициония проект по ОПОС и подпомагане на неговото реализиране;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи и на анализ "ползи и разходи";
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Управление на проекта;
 • Мерки за информация и публичност;
 • Одит.


-

« обратно