За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 835 306,06 лв


Регистрационен номер: 58131-87-87

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Горна Оряховица

Област: Велико Търново


Цел

Целта на проекта е ръководството на община Горна Оряховица да реконструира и доизгради екологичната инфраструктура във всички населени места на общината, за да редуцира проблемите както в екологичен, така и в социално-икономически аспект и да осигури качествена жизнена среда за местното население. Чрез този проект се цели осигуряване на пълна проектна готовност за започване на инвестиционен проект за рехабилитация на 43 127 м. водопроводна мрежа, изграждане на 42 756 м. напорна канализационна мрежа и локална пречиствателна станция за вторично пречистване на отпадни води в с. Поликраище.


Дейности

  • Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище по Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Осигуряване на нормативна обезпеченост за стартиране на проекта;
  • Осигуряване на необходимите нормативни документи за съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР;
  • Изработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система локална ПСОВ и рахабилитация на съществуващата водопроводна мрежа в с. Поликраище;
  • Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на ползите и разходите;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект;
  • Одит на проекта от лицензиран експерт счетоводител;
  • Популяризиране на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


-

« обратно