За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 936 466,06 лв


Регистрационен номер: 58131-88-88

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Горна Оряховица

Област: Велико Търново


Цел

Целта на проекта е подобряване на съществуващата водопроводна мрежа. Липсата на канализационна мрежа, както и на пречиствателни съоръжения в с. Драганово, създават сериозни проблеми за местното население както в екологичен, така и в социално-икономически аспект. Това налага предприемане на конкретни мерки, включващи рехабилитация на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и съоръжение за пречистване на отпадни води.


Дейности

 • Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово по Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране;
 • Осигуряване на необходимите нормативни документи за съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР;
 • Разработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово;
 • Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите;
 • Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури по избор на изпълнител, включени в бъдещия инвестиционен проект;
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Одит на проекта от сертифициран одитор;
 • Популяризиране и публичност на проекта;
 • Организация, управление и контрол на проекта;


-

« обратно