За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци, община Кюстендил

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 965 260,00 лв


Регистрационен номер: 58131-94-94

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кюстендил

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кюстендил

Област: Кюстендил


Цел

Целта на проекта “Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци” е подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект за реконструкция и изграждане на канализационна и водопреносна инфраструктура в част от град Кюстендил (Приложение I), селата Лозно и Жабокрът, попадащи в агломерационния ареал на град Кюстендил (Приложение III) и включването на новоизградените канализационни мрежи в канализационната мрежа на град Кюстендил


Дейности

  • Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект;
  • Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
  • Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно методическите указания на МФ;
  • Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Информация и публичност;
  • Одит на проекта;
  • Последваща оценка на изпълнението на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


« обратно