За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, община Тетевен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 755 159,40 лв


Регистрационен номер: 58131-99-99

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Тетевен

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Тетевен

Област: Ловеч


Цел

Основна цел на настоящия проект е да се подготви качествен и пълен инвестиционен проект за ВиК системата на с. Галата. Готовият проект и приложимите към него анализи ще се предложат за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013” с цел изграждане на съвременна ВиК система.


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Избор на проектант;
 • Избор на лицензиран консултант по ОВОС;
 • Избор на консултант за оценка на съответствието;
 • Избор на лицензиран експерт-счетоводител;
 • Проектиране;
 • Извършване на ОВОС;
 • Изготвяне на комплексен доклад по оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите;
 • Издаване на резрешително за заустване на води и разрешително за строеж;
 • Изготвяне на финансово-икономически анализ, вкл.анализ на разходите и ползите;
 • Публичност и визуализация;
 • Извършване на одит.


« обратно