За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 427 990,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5102117-1-12

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Видин

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Видин

Област: Видин


Цел

Осъществяване на първи етап от функционална и екологосъобразна регионална система за управление на отпадъците. Предвижда се изграждането на първа клетка от регионално депо и СМР за изграждане на инсталация за компостиране и на съоръжение за строителни отпадъци.


Дейности

1. Проучване и проектиране
1.1. Подготовка на инвестиционния проект
- Допълнение към прединвестиционното проучване
- Изготвяне на финансово-икономически анализ, включително анализ разходи-ползи на инвестиционния проект
- Попълване на формуляр за кандидатстване на инвестиционния проект
- Подготовка на заявление и издаване на решение по ОВОС
- Подготовка на заявление и издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС
1.2. Подготовка на тръжни процедури и изготвяне на идеен и работен проект
2. Закупуване на земи/недвижими имоти
3. Строително-монтажни работи
3.1. Изграждане на площадката на депото и помощна инфраструктура, включващо:
- Изграждане на клетка 1
- Изграждане на необходимите съоръжения за депото (стопански двор и др.)
- Помощна инфраструктура (ограда, оборудване за електроснабдяване, оборудване за мониторинг, електронна везна, външни обходни пътища, охранителни канавки)
- Строителни работи по изграждане на съоръжение са строителни отпадъци
- Строителни работи по изграждане на инсталация за компостиране
3.2.Строителни работи по закриване и рекултивация на депото на община Видин
4. Доставка на машини и съоръжения
5. Техническа помощ за организация и управление на проекта
5.1.Управление на проекта
5.2.Публичност
6. Одит
7. Надзор по време на строителството
7.1.Строителен надзор

7.2. Авторски надзор


За водеща организация при изпълнението и финансирането на настоящия проект е определена община Видин с партньори: община Белоградчик, община Бойница, община Брегово, община Грамада, община Димово, община Кула, община Макреш, община Ново село, община Ружинци и община Чупрене.

« обратно