За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 291 537 381,00 лв


Регистрационен номер: DIR-592113-1-9

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Столична

Област: София


Цел

Целта на проекта е да подпомогне Столична община в намирането на трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на генерираните битови отпадъци. Специфични цели - намаляване на депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 кг/ж , 57% рециклиране /повторно оползотворяване , намаляване на общото количество депонирани отпадъци с 52% в сравнение с количеството за 2008 г. , производство на 5460 MWч/г енергия, от която 4560 МВч/г ще бъде продавана, около 900 МВч/г. е потреблението на ел. енергия от инсталацията , производство на RDF горива , създаване на нови 120 нови работи места и подобряване качеството на живот на населението на целия столичен град.


Дейности

  • Изграждане на депо за неопасни отпадъци;
  • Изграждане на две инсталации за компостиране;
  • Рехабилитация на съществуващото съоръжение за сепариране на битови отпадъци - площадка Суходол;
  • Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите "Овча купел" и "Кремиковци".

ОБЕКТИ:

1. Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ и ПСОВ (І-ва фаза) - клетка 1 и 2

2. Инсталации за биологично третиране на зелени и био-отпадъци, площадка „Хан Богров

3. Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци (І-ва фаза)

4. Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на битови отпадъци, с производство на RDF-гориво


Обслужвано население: 1 291 591 жители

Общ капацитет на депото: 2 260 000 тона

Капацитет на клетката: 724 000 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 44 200 т./год. зелени и био отпадъци

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Столична община, можете да намерите - ТУК


Представяне на Инсталацията за биологично третиране на площадка "Хан Богров", можете да намерите - ТУК

« обратно