За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 017 458,40 лв


Регистрационен номер: 58231-12-316

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Русе

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Русе

Област: Русе


Цел

Целта на проекта е подготовка на пълен инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе


Дейности

 • Сформиране на екип и управление на проекта,
 • Консултиране и експертна помощ, свързани с организацията и управление на проекта,
 • Публичност и информация,
 • Организиране и провеждане на процедура по възлагане на финансов одит на проекта,
 • Изпълнение на финансов одит,
 • Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект,
 • Изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Русе,
 • Подготовка на документация и издаване на решение от РИОСВ - Русе относно необходимостта от извършване на ОВОС и решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител, който ще изготви оценка за съответствие на готовия технически проект,
 • Изработване на доклад за оценка на съответствието на проекта,
 • Издаване на разрешение за строеж,
 • Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансов и икономически анализ,
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ,
 • Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация,
 • Разработване на тръжна документация,
 • Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на проектна документация за проект,
 • Изготвяне на проектна документация за проект.


« обратно