За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 079 010,00 лв


Регистрационен номер: 58231-3-307

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Търговище

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Търговище

Област: Търговище


Цел

Реализирането на инвестиционният проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово ще въведе нов модел за управление на отпадъци, който ще спомогне за намаляване на общото количество на отпадъците, предназначени за депониране и за тяхното екологосъобразно оползотворяване


Дейности

 • Прединвестиционни проучвания, включващи оптимизиране управлението на отпадъците на регионално ниво, разширение, реконструкция и модернизация на ново предвижваното регионално депо;
 • Анализ на Ползите и Разходите;
 • Изработване на морфологичен анализ на генерираните отпадъци;
 • Геодезични, инженерно-геоложки и хидро-геоложки и хидроложки проучвания за регионалното депо и претоварната станция в община Попово;
 • Изработване на Идейни Проекти за регионалното депо и претоварната станция в община Попово;
 • Дейности във връзка с процедурите за подготовка на подробния устройствен план на бъдещото инвестиционно предложение;
 • Дейности във връзка с процедурите за Оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка на съвместимостта;
 • Дейности във връзка с процедурите за издаване на Комплексни разрешителни;
 • Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗООС, Закона за биологичното разнообразие, ЗУТ;
 • Дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка;
 • Комплектоване на формуляра за кандидатстване по Приоритетна Ос 2 по ОП "Околна среда 2007-2013";
 • Мерки за информация и публичност;
 • Одит на проекта.


« обратно