За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп -Киселка” в община Баните, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 183 696,00 лв


Регистрационен номер: 58231-6-310

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Баните

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Баните

Област: Смолян


Цел

Проектът е свързан с подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян


Дейности

  • Разработване на предпроектно проучване, вкл. изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект;
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба 4 към ЗУТ;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.";
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


« обратно