За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 131 850,00 лв


Регистрационен номер: 58231-7-311

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Лъки

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Лъки

Област: Пловдив


Цел

С изготвянето на този проект се цели предоставяне на техническа помощ на Община Лъки за: 1. подготовка на предпроектни проучвания за целия проект; 2. изготвяне на работен проект за строителство на претоварна станция с линия за сепариране на ТБО, площадка за компостиране на биоразградими отпадъци, водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води, електрификация на обекта, разработване на работен проект за изграждане на обслужващ път - местността “Иване”, землище Югово, община Лъки, преди извозването им до регионално депо в местността “Теклен дол” община Смолян; 3. проект за закриване и поетапна рекултивация на общинско депо в местността “Ивански дол” землище село Югово.


Дейности

  • Предпроектни проучвания (определяне количеството и вида на отпадъците, подлежащи на разделно събиране и компостиране и депониране. Определяне трасетата на пътната връзка, ВиК проводите и съоръженията към тях, местоположението на ТП. Изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение. Водоснабдяване на обекта.);
  • Изготвяне на работни проекти;
  • Процедури по съгласувания и одобрения на работните проекти (Съгласуване с различни инстанции : EVN, РИОКОЗ, ПАБ, ОПУ, ВиК и др);
  • Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители;
  • Попълване на апликационна форма за кандидатстване;
  • Одит на проекта;
  • Мерки по информираност и публичност.


« обратно