За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци в гр. Съединение, Пловдивска област и изграждане на претоварна станция

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 215 064,00 лв


Регистрационен номер: 58-231-8-312

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Съединение

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Съединение

Област: Пловдив


Цел

Настоящото проектно предложение предвижда проектиране на работен технически проект за техническа и биологична рекултивация на общинското депо за битови отпадъци - гр. Съединение, както и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция на мястото на депото, подготовка и изготвяне на цялата техническа документация, необходима за подготовката за етапа на стартиране на строително- монтажните работи за закриване на съществуващото съоръжение и за изграждането на ново


Дейности

 • Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип;
 • Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания, анализи за оптимизиране управлението на отпадъците, експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, морфологичен анализ;
 • Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда, Оценка за съвместимостта, Издаване на разрешителни по ЗООС;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС;
 • Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013г.”;
 • Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект;
 • Изготвяне на ПУП и Идеен проект;
 • Съгласуване на ПУП;
 • Изготвяне на Работен проект;
 • Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите;
 • Публичност и информираност на обществеността;
 • Одит на проекта.


« обратно