За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв


Регистрационен номер: 58231-11-315

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Козлодуй

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Козлодуй

Област: Враца


Цел

Конкретна цел на проекта е да подпомогне община Козлодуй да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци


Дейности

 • Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад;

 • Преглед на съществуващата система за управление на отпадъците и наличната документация;

 • Прогноза за количествата и състава на генерираните отпадъци;

 • Подготовка на пред инвестиционно проучване за идентифицираните инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП "Околна среда 2007 - 2013г.";

 • Изготвяне на идеен проект на одобрената алтернатива;

 • Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда" и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки и други съгласно насоките за кандидатстване;

 • Изготвяне на технически проект;

 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения план за провеждането им;

 • Подпомагане за цялостното управление на проекта в процеса на управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор "Управление на отпадъците" на община Козлодуй;

 • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Възложителя, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз;

 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/2.30/01/03;

 • Осигуряване на лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма;

 • Изготвяне на документация съгласно изискванията на екологичното заководателство;

 • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР, ЗУТ и други;

 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно