За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за инвестиционен проект ″Изграждане на втора клетка на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна″

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 289 800,00 лв


Регистрационен номер: 58231-25-329

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Сандански

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Сандански

Област: Благоевград


Цел

Основната цел на проекта е да бъде подготвен качествено и напълно окомплектован mроект „Изграждане на Клетка 2 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”


Дейности

 • Сформиране на екипа за управление на проекта;
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на морфологичен и количествен анализ на отпадъците за депониране на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна генерирани в трите общини;
 • Извършване на Морфологичен и количествен анализ на отпадъците за депониране на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна генерирани в трите общини;
 • Изпълнение на независима външна оценка на съществуващият работен проект, съпоставен с първите междинни доклади за морфологичните и количествени анализи;
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обособени части от работен проект "Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни, Кресна";
 • Изготвяне на работни проекти за обособени части от работен проект "Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни, Кресна";
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи;
 • Дейности за осигуряване на публичност и информираност в проекта за техническа помощ;
 • Сформиране на работна група за създаване на Сдружение на общини с което ще се кандидатства за изпълнение на инвестиционния проект;
 • Изработка на тръжна процедура за строителство клетка 2 - Регионално депо - Сандански и за строителен надзор на строителството на Регионалното депо;
 • Одит;
 • Отчитане на проекта по Оперативна програма "Околна среда" и публично представяне на постигнатите резултати.


« обратно