За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 92 000,00 лв


Регистрационен номер: 58231-27-331

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Сливо поле

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Сливо поле

Област: Русе


Цел

Главната цел на проектното предложение е да се намали риска за околната среда и човешкото здраве чрез екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и неговото саниране и от друга страна покриване изискванията на държавната нормативна уредба в областта на управление на отпадъците и повишаване капацитета на община Сливо поле.


Дейности

 • попълване на апликационната форма за кандидатстване за финансиране за изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци на гр.Сливо поле;
 • подготовка и подаване на уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ – Русе;
 • съгласуване на визата за проектиране с заинтересованите инстанции;
 • подготовка на документация и избор на изпълнители за:
 • екологична оценка на програмата за управление на отпадъците;
 • подготовка на документация заобществена поръчка за дейностите „предпроектни проучвания” и „Изработване на работен проект”;
 • одит на проекта;
 • изготвяне на доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект;
 • мерки за информация и публичност;
 • управление и организация на проекта;
 • подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за дейностите „Предпроектни проучвания” и „Изработване на работен проект” и провеждане на процедурата за избор на изпълнител;
 • екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците;
 • предпроектни проучвания;
 • изработване на работен проект за закриване и рекултивация на депото;
 • изготвяне на доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект;
 • одит на проекта;
 • мерки за информация и публичност на проекта;
 • управление и организация на проекта.


« обратно