За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 298 900,00 лв


Регистрационен номер: 58231-29-333

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Карлово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Карлово

Област: Пловдив


Цел

Проектът е приоритетно решение на екологичните проблеми свързани със строителните отпадъците. Осъществяването на проекта ще подпомогне община Карлово да подобри състоянието на почвите и водите и да допренесе за постигането на специфичните цели на Оперативната програма. Проектирането на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради е част от интегрирания подход, прилаган от Община Карлово за управление на отпадъците.


Дейности

  • Подготовка и мобилизация за започване на проекта;
  • Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените тръжни документации) и сключване на договори за услуги за осъществяване на дейности по проекта;
  • Изпълнение на договор „Подпомагане на Звеното за изпълнение на проекта на община Карлово за реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Изпълнение на договор за “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Изпълнение на договор „Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Изпълнение на договор „Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително за обект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Изпълнение на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”;
  • Приключване на проекта.


« обратно