За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 547 880,00 лв


Регистрационен номер: 58231-30-334

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Разград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Разград

Област: Разград


Цел

С настоящото проектно предложение Община Разград кандидатства за получаване на техническа помощ от Оперативна програма Околна среда за подготовката и изготвянето на инвестиционен проект, осигуряващ развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците и прилагане на интегрирано управление на отпадъците за регион „Разград”.


Дейности

 • Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад;
 • Преглед на съществуващата система за управление на отпадъците и наличната документация;
 • Прогноза за количествата и състава на генерираните отпадъци в региона;
 • Подготовка на пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС;
 • Подготовка на идеен проект на избраната алтернатива;
 • Подготовка на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда 2007 - 2013” и изготви всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, план за провеждане на обществените поръчки и други;
 • Подготовка на технически проект;
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване;
 • Подпомагане в цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците” в регион Разград;
 • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Разград, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз;
 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08 /2.30/01/03;
 • Одит на проекта;
 • Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно-оправдателни документи;
 • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, ОС и др;
 • Дейности, които ще бъдат извършени от бенефициента:
 • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР,ЗУТ и други;
 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно