За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 181 840,00 лв


Регистрационен номер: 58231-34-338

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Чепеларе

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Чепеларе

Област: Смолян


Цел

Проектът предвижда изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране на ТБО и съоръжение за компостиране на биоразградимите отпадъци в гр. Чепеларе. Образуваните отпадъци на територията на цялата община ще се обработват преди да бъдат транспортирани до регионалното депо в местността “Теклен дол” община Смолян.


Дейности

  • Разработване на предпроектно проучване, включително изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект.
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен работен проект по смисъла на Наредба 4 към ЗУТ.
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект.
  • Одит на проекта.
  • Осигуряване на информация и публичност проект.
  • Последваща оценка на проекта.
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта


« обратно