За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 593 520,00 лв


Регистрационен номер: 58231-36-340

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Омуртаг

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Омуртаг

Област: Търговище


Цел

Проектът включва дейности, които ще доведат до доизграждане на инфраструктурата на Регионален център за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци - гр. Омуртаг (РЦКОТБО) в т.ч. подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел


Дейности

 • Предварителни проучвания:
 • Разработка на прединвестиционните проучвания;
 • Актуализация на експертните анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация;
 • Същински проучвания - актуализация на съществуващите подробни технически и работни инвестиционни проекти;
 • Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта;
 • Дейности във връзка с процедурите по издаване на комплексно разрешително по глава VІІ, раздел ІІ от ЗООС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/решения по ЗООС и ЗБР;
 • ейности по издаване на разрешителни за строеж;
 • Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Неправителствената организация, включваща трите общини, която ще се изгради в хода на реализацията на проекта, на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП "Околна среда" и подпомагане на неговото реализиране:
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. Анализ за разходите и ползите;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Управление на проекта;
 • Дейности за информация и публичност;
 • Одит на проекта.


« обратно