За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 799 920,00 лв


Регистрационен номер: 58231-37-341

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Котел

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Котел

Област: Сливен


Цел

В рамките на настоящият проект се предвижда да бъде изградена на претоварна станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране), също така да се рекултивира съществуващото общинско депо за битови отпадъции съобразно новите данни от предварителните проучвания на регионалния проект


Дейности

 • Предварителни проучвания:
 • Същински проучвания;
 • Дейности във връзка с подготовка на подробния устройствен план на бъдещото инвестиционно предложение;
 • Дейности по разработване на подробните технически и работни инвестиционни проекти за изграждане на претоварната станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и за предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране) и за рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци;
 • Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта:
 • Подготовка на необходимата документация и преминаване на всички процедури по необходимост от ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/решения по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;
 • Подготовка на доклад по оценка за съответствие на инвестиционния проект от консултантска фирма с лиценз от МРРБ за надзор в проектирането и строителството;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда/ ЗООС и ЗБР;
 • Дейности по издаване на разрешителни за строеж;
 • Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Община Котел на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП "Околна среда" и подпомагане неговото реализиране;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Управление на проекта;
 • Дейности за информация и публичност;
 • Одит на проекта


« обратно