За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 569 300,00 лв


Регистрационен номер: 58231-40-344

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Разлог

Област: Благоевград


Цел

Проекта ще доведе до подготовка на качествен интегриран инвестиционен проект за Регионално депо Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, с който Община Разлог да кандидатства за финансиране на инфраструктурен проект по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г."


Дейности

  • Предпроектни инвестиционни проучвания и изготвяне на идейни проекти;
  • Геодезическо заснемане;
  • Геоложко и хидрогеоложко проучване;
  • Проектантски разработки;
  • Изготвяне на тръжни документи по изготвените проекти от предходната дейност по т.1.3. за участие в открита процедура по ЗОП за строителство и подготовка на формуляри за финансиране от оперативна програма "Околна среда";
  • Подготовка и провеждане на процедура по ОВОС;
  • Възлагане и изготвяне на оценка на съответствието на изготвените проекти;
  • Осигуряване на информация и публичност на проекта.


« обратно