За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 369 524,00 лв


Регистрационен номер: 58231-44-348

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, както на територията на община Габрово, така и на територията на община Трявна


Дейности

 • Подготвителни дейности;
 • Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ);
 • Комплектоване на настоящия проект в 6 екземпляра;
 • Дейности по управление и организация;
 • Управление, докладване, отчитане и мониторинг;
 • Информираност и публичност ;
 • Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на техническата помощ;
 • Одит на проекта;
 • Дейности, заложени за изпълнение от консултанта за разработване на пълно инвестиционно предложение за последващо кандидатстване по ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013";
 • Актуализация на съществуващ Технически проект за реконструкция и модернизация на общинско депо за ТБО - Габрово до фаза Работен проект;
 • Актуализация на Заявление за издаване на Комплексно разрешително за Регионално депо Габрово-Трявна;
 • Изготвяне на Работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо - Трявна;
 • Изработване на морфологичен анализ за количеството и вида на отпадъците, постъпващи в депо за ТБО на община Габрово;
 • Подготовка на финансов и икономически анализ и анализ разходи-ползи;
 • Изготвяне на прединвестиционно проучване;
 • Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол, и техническа подкрепа за управлението на бъдещия инвестиционен проект;
 • Подготовка на молба за кандидатстване за последващо финансиране на приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013".


« обратно