За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – гр. Смядово”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 188 400,00 лв


Регистрационен номер: 58231-45-349

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Смядово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Смядово

Област: Шумен


Цел

Реализацията на проекта ще гарантира осигуряването на необходимите средства за закриване и рекултивация на общинското депо за ТБО като по този начин ще се изпълнят предписанията на Директива 1999/31/ЕО в регламентираните срокове и ще се допринесе за постигане на главните цели на Ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

 • Подготовка на проекта и сформиране на Екип за управление;
 • Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;
 • Изпълнение на договора за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект;
 • Оценка на съществуващото положение, прединвестиционни проучвания и анализи;
 • Изготвяне на технически проект и план за закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, Наредба 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
 • Изготвяне на финансово-икономически анализ;
 • Изготвяне на план за след-експлоатационен мониторинг и контрол на закритото депо за отпадъци съгласно Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 • Осигуряване на всички необходими екологични и други разрешителни (изисквани съгласно Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие и др.);
 • Извършване на процедура за издаване на разрешително за строеж;
 • Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за ТБО, избор на изпълнител на независим строителен надзор, техническа помощ за управление на инвестиционния проект;
 • Попълване на формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на ОПОС;
 • Осигуряване на публичност;
 • Извършване на независим одит;
 • Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението.


« обратно