За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 000,00 лв


Регистрационен номер: 58231-48-352

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Панагюрище

Област: Пазарджик


Цел

Този проект ще спомогне за намаляване на общото количество депонирани отпадъци, както и за тяхното екологосъобразно оползотворяване. Проектът предвижда проектирането на дейности изцяло насочени към намаляване количеството депонирани отпадъци и ще предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.


Дейности

 • Подготовка и стартиране на проекта;
 • Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП;
 • Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените тръжни документации) и сключване на договори за услуги за осъществяване на дейности по проекта;
 • Изпълнение на договор "Експертна помощ за изпълнение и управление на проект "Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча";
 • Изпълнение на договор "Техническа помощ за проект "Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча";
 • Изпълнение на договор "Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект "Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча";
 • Изпълнение на договор "Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС";
 • Изпълнение на договор "Проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на гр. Стрелча;
 • Изпълнение на договор "Информация и публичност за проект "Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча";
 • Изпълнение на договор "Одит на проект "Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча";
 • Приключване на проекта


« обратно