За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 490 160,00 лв


Регистрационен номер: 58231-51-355

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кочериново

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кочериново

Област: Кюстендил


Цел

Инвестиционният проект се отнася до проектиране и /или нови проектни решения за изграждане на регионален център за управление на отпадъци, включващ изграждане на ново регионално депо за битови отпадъци, съоръжения и инсталации за компостиране, площи за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради, съоръжения за оползотворяване на материали, изграждане на системи за вентилация и събиране и оползотворяване на газовете, претоварни станции и затваряване на стари общински депа


Дейности

  • Актуализиране на идейна фаза и изготвяне на работен проект за "Регионален център за управление на отпадъци-Кочериново";
  • Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инвестиционния проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на ползите и разходите на бъдещия инвестиционен проект;
  • Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията;
  • Дейности във връзка с процедурите за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие;
  • Одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС.


« обратно