За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изработване на техническа документация за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в село Каспичан, община Каспичан

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 040,00 лв


Регистрационен номер: 58231-54-358

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Каспичан

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Каспичан

Област: Шумен


Цел

С настоящото проектно предложение ще се изготви пълен, качествен и отговарящ на нормативните изисквания проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Каспичан, с който Община Каспичан ще кандидатства за финансиране на инвестиционните разходи


Дейности

  • Подготовка на конкурсна документация за провеждане на конкурси за избор на изпълнител на пред проектни проучвания, работно проектиране, изготвяне на доклад за съответствие на работният проект и изготвяне на финансови и икономически анализи, доклади разходи-ползи и подготовка на формуляр за финансиране на подготвеният инвестиционен проект.
  • Пред проектни проучвания.
  • Изпълнение на идейно и работно проектиране.
  • Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект за закриване и рекултивация на депо за ТБО - гр. Каспичан.
  • Подготовка на финансови и икономически анализи, анализ "разходи-ползи" и формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещият инвестиционен проект.
  • Дейности по публичност на проекта.
  • Одит на проекта.
  • Дейности по управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението.


« обратно