За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 907 200,00 лв


Регистрационен номер: 58231-56-360

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бяла Слатина

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Бяла Слатина

Област: Враца


Цел

Настоящият проект има за цел да подпомогне общинската администрация да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина.


Дейности

 • Прединвестиционни проучвания за интегрирано управление на отпадъците;
 • Възлагане и изготвяне на морфологичен анализ на количеството и вида на генерирани отпадъци;
 • Изготвяне на идеен проект за техническа и биологическа рекултивация на съществуващо депо в землището на град Бяла Слатина в местността „Любомир”;
 • Изготвяне на технически проект за рекултивация на съществуващо депо;
 • Изготвяне на идеен проект за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци, в т.ч. компостиране на биоразградимите отпадъци;
 • Изготвяне на технически проект за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци, в т.ч. и за компостиране на биоразградими отпадъци;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ на разходите и ползите за бъдеща система за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина и за това как предложените промени ще се отразят на управлението на отпадъците в района;
 • Подготовка на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 2;
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им;
 • Подпомагане на Община Бяла Слатина и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина”;
 • Осигуряване на пълна прозрачност при усвояването на средствата по проекта;
 • Осигуряване на лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма;
 • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗУО, ЗУТ и други;
 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно