За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 253 040,00 лв


Регистрационен номер: 58231-13-317

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Хасково

Област: Хасково


Цел

Целта на проекта е изграждане на съоръжения/ инсталации за третиране на отпадъците, които да доведат до подобряване на качеството на околната среда в региона, развитие на техническата и екологичната инфраструктура, качеството на живот на населението в трите общини. Настоящият проект предвижда дейности за оказване на техническа помощ на Община Хасково и общините партньори по проекта за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за интегрирано управление на отпадъците на регионален принцип


Дейности

 • Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Хасково и определяне на необходимостта от техническа помощ,
 • Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03,
 • Мобилизация и администриране на проекта,
 • Мобилизация на екипа по проекта,
 • Aдминистриране на проекта, включващо всички дейности по провеждане на административните процедури по време на целия период на реализацията му,
 • Контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта,
 • Координация и оперативен контрол по изпълнението на договора с ОПОС,
 • Предоставяне на юридически услуги,
 • Реализация на мерки за информация и публичност на проекта,
 • Изпълнение на договора за одит на проекта,
 • Прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, технически проекти за съоръжения/инсталация: Лот1, Лот 2, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2,
 • Изготвяне на ПУП - 2 бр,
 • Лот 1 Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (сепариране, компостиране, разширение на депото) -с. Гарваново;
 • Лот 2 Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач",
 • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КРКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство,
 • Оценка съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания - 2 бр.


« обратно