За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци с инсталация за сепариране в община Върбица

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 354 504,00 лв


Регистрационен номер: 58231-14-318

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Върбица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Върбица

Област: Шумен


Цел

Проектът предвижда да бъдат извършени предварителни проучвания на територията на общината за избор на подходящо място за изграждане на претоварна станция и инсталация за сепариране, както и подробни геоложки и хидроложки проучвания


Дейности

 • Стартиране на проекта / пресконференция за обявяване стартирането на проекта; периодични информационни дни за напредъка на проекта/,
 • Тръжни процедури за избор на фирми - изпълнители,
 • Изготвяне на техническа документация за закриване и рекултивация на съществуващо сметище,
 • Извършване на предварителни проучвания,
 • Изработване на Подробно устройствен план /ПУП/,
 • Извършване на екологична оценка или ОВОС,
 • Изработване на идеен проект,
 • Изработване на работен проект,
 • Извършване на финансово икономически анализ,
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнението на проекта,
 • Дейности във връзка с процедурите за съгласуване и издаване на разрешително за строителство,
 • Дейности, свързани с ползването на външни експерти и консултанти във връзка с организацията и управлението на проекта,
 • Дейности, свързани с подготовката на проекта,
 • Извършване одит на проекта,
 • Откриване и администриране на банкова сметка,
 • Отчитане на дейностите и приключване на проекта


« обратно