За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 252 080,00 лв


Регистрационен номер: 58231-23-327

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ямбол

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Ямбол

Област: Ямбол


Цел

Изготвяне на цялата необходима техническа и проектна документация за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците (инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци; инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; разширение на регионално депо за неопасни отпадъци–II-ри етап, предвиждащо и клетки за обезвреждане на остатъците от строителните отпадъци; площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата)


Дейности

  • Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Ямбол и определяне на необходимостта от техническа помощ;
  • Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03;
  • Мобилизация и администриране на проекта;
  • Контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта;
  • Изпълнение на договора за одит на проекта;
  • Прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, технически проекти за съоръжения/инсталация предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2;
  • Изготвяне на ПУП;
  • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КПКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство;
  • Оценка съответствието на инвестиционния проект с нормативните изисквания;


« обратно