За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Кнежа – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв


Регистрационен номер: 58231-24-328

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2010

Община: Кнежа

Област: Плевен


Цел

Изграждане на нова интегрирана система от съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на битовите отпадъци, която да съответства на действащото законодателство и да допринася за постигането на националните цели за третирането на отпадъците


Дейности

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор «Управление на отпадъците» на община Кнежа, със следните дейности:
 • Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад;
 • Преглед на съществуващата система за управление на отпадъците и наличната документация;
 • Прогноза за количествата и състава на генерираните отпадъци в общината;
 • Подготовка на прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС;
 • Подготовка на идеен проект на избраната алтернатива;
 • Подготовка на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда 2007 - 2013" и изготвяне на всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки и други.
 • Подготовка на технически проект,
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване;
 • Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта,
 • Подпомагане в цялостното управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор "Управление на отпадъците" в община Кнежа;
 • Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта,
 • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Кнежа, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз.
 • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор "Управление на отпадъците"на община Кнежа,
 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/ 08/ 2.30/01/03,
 • Одит на проекта,
 • Осигуряване на лицензиран експерт - счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно-оправдателни документи,
 • Изготвяне на документация съгласно изискванията на екологичното законодателство (при необходимост),
 • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, ОС и др.
 • Деностти, които ще бъдат извършени от бенефициента:
 • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР, ЗУТ и други,
 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно