За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 972 583,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-10-78

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Аксаково (Варна)

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Аксаково

Област: Варна


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна, с бенефициент община Аксаково в партньорство с общини Варна и Белослав и тяхното регионално сдружение.


Дейности


ДЕЙНОСТ 1:
ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ Дейност 1.1 Подготвителни дейности за въвеждане на регионална система за управление на отпадъци. Дейност 1.2 Проучвания и проектиране преди кандидатстване, изпълнени по проект EuropeAid/124485/D/SV/BG Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г.

ДЕЙНОСТ 2: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ/НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап” 3.1.1. Поставяне на изолационния пласт 3.1.2.Система за събиране на инфилтрат 3.1.3. Третиране на инфилтрата 3.1.4. Система за събиране и изгаряне на биогаз 3.2. Подобект „Инсталация за компостиране на отпадъците” 3.3. Подобект „Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради” 3.4. Строителство на инфраструктурата на площадката 3.5. Строителство на довеждащата инфраструктура

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 4.1. Доставка на мобилно оборудване за Регионалния център 4.2. Доставка на оборудване за разделно събиране и транспортиране на отпадъци

ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 5.1. Управление на проекта – организационна структура 5.2. Публичност

ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ

ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТИ:

  • Депо - кл. 1
  • Компостираща инсталация
  • Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване


Обслужвано население: 375 153 жители

Общ капацитет на депото: 1 682 303 тона

Капацитет на клетката: 401 944 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 16 000 т./год.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=66858

http://www.opos.aksakovo.net/

« обратно