За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 40 546 468,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5102118-1-22

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Бургас

Област: Бургас


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, Средец, Камено, Несебър, Айтос, Поморие, Руен, Карнобат и Сингуларе


Дейности

Дейност 1 "Проучване и проектиране"

Дейност 2 "Закупуване на земи"

Дейност 3 "Строително - монтажни работи"

Дейност 4 "Доставка на машини и съоръжения"

Дейност 5 "Техническа помощ" Обособяват се на поддейности: Поддейност 5.1- "Управление на проекта" Поддейност 5.2 - "Публичност"

Дейност 6 "Одит"

Дейност 7 "Надзор по време на строителството"

Обекти:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4. Съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци

5. Склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци

6. Претоварна станция Несебър (вкл. съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци (ЕГО))

7. Претоварна станция Карнобат (вкл. съоръжение за третиране на строителни и ЕГО)Обслужвано население: 384 059 жители

Общ капацитет на депото: 400 000 тона

Капацитет на клетката: 400 000 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 5 000 т./год. 

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 10 000 т./год. 

Претоварна станция Несебър - капацитет: 20 т./час

Претоварна станция Карнобат - капацитет: 10 т./час

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта в уеб страницата на община Бургас, можете да намерите - ТУК

« обратно