За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 22 054 200,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-8-76

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бяла

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Бяла

Област: Русе


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, водеща община Бяла, с партьори община Борово, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака.


Дейности

ДЕЙНОСТ 1. ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ

Дейност 1.1 Подготвителни дейности за въвеждане на регионална система за управление на отпадъци Дейност 1.2 Проучвания и проектиране преди кандидатстване, изпълнени по проект EuropeAid/124485/D/SV/BG Дейност 1.3. Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г. Дейност 1.3. Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г.

ДЕЙНОСТ 3. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Под-Дейност 3.1 Строителство на подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап” Под-Дейност 3.2. Технологичен процес и строителство на подобект „Инсталация за сепариране на отпадъците (ИСО)” Под-Дейност 3.3. Строителство на подобект „Съоръжение за компостиране на зелени отпадъци” Под-дейност 3.4 Строителство на инфраструктурата на площадката Под-дейност 3.5. Строителство на „Довеждащия път с начало общински път IV 20012 Бяла-Стърмен- Ботров до ново сметище“. Под-дейност 3.6. Въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ.

ДЕЙНОСТ 4. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Под-дейност 4.1. Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за Регионална система за управление на отпадъци. Под-дейност 4.2. Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци.

ДЕЙНОСТ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Под-дейност 5.1. Управление на проекта – организационна структура Под-дейност 5.2. Информация и публичност

ДЕЙНОСТ 6. ОДИТ

ДЕЙНОСТ 7. НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1
2. Сепарираща инсталация
3. Компостираща инсталация


Обслужвано население: 56 048 жители

Общ капацитет на депото: 184 000 тона

Капацитет на клетката: 65 600 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 3 400 т./год.

Компостираща инсталация - общ капацитет: 1 820 т./год.

http://byala.bg/bg/index.php?idt=92&cat=41

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=76008

« обратно