За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 427 990,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5102117-1-12

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Видин

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Видин

Област: Видин


Цел

Изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общини Видин, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш


Дейности

Дейност 1: Проучване и проектиране. Поддейност 1.1 включва подготовка на инвестиционния проект в рамките на проект ИСПА техническа помощ EuropeAid 117409/D/SV/BG Поддейност 1.2 са включени следните дейности: -Подготовка на заявление, разработване на ОВОС и издаване на решение по ОВОС; - Подготовка на заявление, разработване и издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. Допълнение към прединвестиционното проучване; Изготвяне на финансово-икономически анализ, включително анализ разходи - ползи на инвестиционния проект; Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект; Подготовка на заявление и издаване на решение по ОВОС; - Изготвяне на Допълнение към прединвестиционното проучване; - Изготвяне на финансово-икономически анализ, включително анализ разходи - ползи на инвестиционния проект; - Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект; - Изработване на работни проекти

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти: Изборът на площадка за регионално депо е предшестван от задълбочени проучвания на 20 бр. потенциални площадки на територията на Област Видин. По определени икономически, социални и екологични критерии, като най-подходяща е избрана площадката в местността „Рамова ливада”, която е в непосредствена близост до съществуващото общинско сметище. С цел осигуряване на достатъчна площ за новото регионално депо в съответствие с с влязъл в сила ПУП е извършено закупуването на отчуждената земя.

Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3 е разделена на следните подейности: - Изграждане на клетка 1 на регионалното депо и СМР за изграждане на инсталация за компостиране и на съоръжение за строителни отпадъци. - Строителни работи по закриване и рекултивация на депото на община Видин

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В рамките на проекта ще бъдат закупени машини и съоръжения в съответствие с техническите изисквания и технологията на обработка на отпадъците в регионалното депо. Необходимото оборудване включва: - Машини и съоръжения за депо; - Машини и съоръжения за инсталация за компостиране - Машини и съоръжения за съоръжение за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Дейност 5 е разделена на следните подейности: - Управление на проекта. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Видин ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП); - Подготовка и провеждане на тръжни процедури; - Публичност; 

Дейност 6: Одит Дейността ще се изпълнява от сертифициран одитор, избран с МОП съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

Дейност 7: Надзор по време на строителство Дейността е разделена на следните подейностти: - Стройтелен надзор; - Авторски надзор.

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Компостираща инсталация

3. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване


Обслужвано население: 101 018 жители

Общ капацитет на депото: 516 000 тона

Капацитет на клетката: 406 000 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 8 000 т./год. 

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=49969


« обратно