За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 24 911 189,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-1-66

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово в партньорство с община Трявна, включително и регионалното сдружение.


Дейности

Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране. 

Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Във връзка с осигуряване правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта (сервитутни права) за нуждите на преминаването на инженерната инфраструктура (електропроводи и др.), обслужваща бъдещото регионално депо.

Дейност 3: Строително-монтажни работи 3.1. Временно строителство 3.2. Изграждане на стопански двор 3.3. Изграждане на площадка за открито компостиране 3.4. Изграждане на площадка за сепариране на отпадъци 3.5. Инсталация на модулна пречиствателна станция 3.6. Инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонийния газ 3.7. Поставяне на ограда 3.8. Изграждане на зелен пояс 3.9. Изграждане на мониторингови сондажи 3.10. Изграждане на площадкови ВиК мрежа 3.11. Площадково електрозахранване 3.12. Изграждане на експлоатационен и контролни пътища 3.13. Изграждане на външно водоснабдяване 3.14. Външно електроснабдяване 3.15. Реконструкция на клетката за депониране

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Дейността е свързана с доставката на техника за нуждите на централизираното полево компостиране и за обработката на ТБО на Регионалното депо.

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1: Концепция за изпълнение и управление на проекта. 5.2: Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1: Строителен надзор. 7.2: Авторски надзор


ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1
2. Компостираща инсталация

Обслужвано население: 77 022 жители

Общ капацитет на депото: 595 723 тона

Капацитет на клетката: 373 218 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 10 000 т./год.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно