За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 97 627 253,00 лв


Регистрационен номер: DIR-51222031-1-173

Тип на бенефициента: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Име на бенефициент: Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС)

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Столична

Област: София


Цел

Конкретна цел на настоящия проект е предоставянето на средства на ПУДООС за изпълнение на възложените му с ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г. функции по реализацията на екологични проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания.


Дейности

Дейност 1. Извършване на техническа рекултивация на нарушени терени
Дейност 2. Извършване на биологична рекултивация на нарушени терени
Дейност 3. Извършване на независим строителен надзор, възлаган от общините
Дейност 4. Информация и публичност
Дейност 5. Одит на проекта,
Дейност 6. Управление и администриране на проекта

Реализацията на проекта ще спомогне за:

 • Укрепване и запечатване на депата;
 • Третиране на опасните замърсявания (там, където е установено наличието на такива), чрез втвърдяването и обезвреждането им и предотвратяването на последващото им разпространение в отпадъчното тяло;
 • Изграждане на системи за събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на депото;
 • Изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на инфилтратните и повърхностните атмосферни води от тялото на рекултивираното депо;
 • Озеленяване на рекултивираните терени;
 • Намаляване на частта от територията на страната, покрита със стари депа за битови отпадъци;

Реализацията на настоящия проект ще даде като краен ефект следните положителни резултати:

 • Рекултивиране и закриване на минимум 37 броя общински депа;
 • Ще бъдат рекултивирани и озеленени минимум 1 620 декара общински терени, на чиито площи са се намирали депата за ТБО;
 • Ще бъде постигнато намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда: почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
 • Ще бъдат намалени рисковете за човешкото здраве в общините с рекултивирани депа;
 • Ще бъде подобрена жизнената среда на населението на територията на общините, извършили рекултивация на старите си общински депа за ТБО.


Предприятието закрива и рекултивира депа на територията на Столична община – с. Долни Богров, общините Долни Чифлик,  Дулово, Каспичан, Самуил, Елхово, Кубрат, Угърчин, с обща площ за рекултивация около 702 декара и осигурено финансиране в размер на 34 890 838,80 лв.

Успешно закрити са депата на територията на общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Сливо поле, Ситово, Вълчедръм, Калояново, Раковски, Вършец, Венец, Завет, Баните, Якоруда и община Кула. Общата рекултивирана площ, на закритите стари общински депа за ТБО, приключени през 2010 и 2011 г. е в размер на 173 декара, а общата стойност на договорите е 4 471 087,34 лв.

Общините Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Брезово, Хитрино, Борово, Костинброд, Русе, Велики Преслав, Сливо поле и Каолиново са в процес на провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител, като се предвижда дейностите по реализацията на проектите за закриване и рекултивация на старите общински депа да стартират реалното си изпълнение през пролетта на 2014 г. с обща площ, подлежаща на рекултивация, около 563 декара с обща стойност на рекултивационните дейности в размер на 34 606 266,79 лв.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на ПУДООС, можете да намерите - ТУК

« обратно