За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 36 933 506,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-13-81

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Добрич

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Добрич - град

Област: Добрич


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, с партьори община Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.


Дейности

Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране. Поддейност 1.1 Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване.

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти.

Дейност 3: Строително-монтажни работи Подейност 3.1: Строително-монтажни работи по изграждане на Регионално депо Стожер (вкл. инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Поддейност 3.2 СМР по изграждане на довеждащата инфраструктура до РД Стожер. Поддейност 3.3: Строително-монтажни работи по изграждане на ПСО Балчик (вкл. инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци) и довеждащата инфраструктура (външно кабелно трасе, довеждащ водопровод и отвеждаща дъждовна канализация). Поддейност 3.4: Строително-монтажни работи по изграждане на ПСО Тервел и довеждащата инфраструктура (довеждащ път, захранващ електропровод и довеждащ водопровод).

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Поддейност 4.1: Доставка на машини и съоръжения за РД Стожер. Поддейност 4.2: Доставка на машини и съоръжения за ПСО Балчик. Поддейност 4.3: Доставка на машини и съоръжения за ПСО Тервел.

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта. Под-дейност 5.1 Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност.

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1 Строителен надзор. Под-дейност 7.2 Авторски надзор.

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4.Съоръжение за третиране на строителни и ЕГО

5. Претоварна станция Балчик (в т.ч. Сепарираща и Компостираща инсталация)

6. Претоварна станция Тервел


Обслужвано население: 187 608 жители

Общ капацитет на депото: 685 000 тона

Капацитет на клетката: 240 000 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 52 200 т./год.


Компостираща инсталация - общ капацитет: 22 000 т./год.

Претоварна станция Балчик - капацитет: 6 т./час

Претоварна станция Тервел - капацитет:т./час

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=76016

« обратно