За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 15 626 301,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-2-67

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Луковит

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Луковит

Област: Ловеч


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, включително и общини Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица


Дейности

Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране изготвени преди кандидатстване Под-дейност 1.1.1 Проучвания и проектиране

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти

Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1. Изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит: Дейност 3.1.1. Външни връзки Дейност 3.1.2. Строителни работи – общо Дейност 3.1.3. Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото. Стационарно оборудване Дейност 3.2. Изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит Дейност 3.2.1. Строителни работи – вкл. в регионално депо Дейност 3.2.2. Стационарно оборудване - вкл. в обществената поръчка за изграждане на регионалното депо Дейност 3.3. Изграждане на инсталация за „зелено” компостиране Дейност 3.3.1. Строителни работи - вкл. в обществената поръчка за изграждане регионално депо Дейност 3.3.2. Стационарно оборудване Обект 2: Претоварна станция - Тетевен Дейност 3.4. Изграждане на Претоварна станция – Тетевен: Дейност 3.4.1. Външна инфраструктура на ПС Тетевен Дейност 3.4.2. Строителни работи ДейДейност 3.5. Изграждане на общински център за рециклиране – на ПС Тетевен Дейност 3.5.1. Строителни работи Дейност 3.5.2. Стационарно оборудване

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1.Управление на проекта 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор 7.2. Авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Компостираща инсталация

3. Център за рециклиране

4. Претоварна станция Тетевен


Обслужвано население: 79 745 жители

Общ капацитет на депото: 661 500 тона

Капацитет на клетката: 164 700 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 2 000 т./год. 

Претоварна станция Тетевен - капацитет: 8 т./час

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=66667

« обратно