За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 132 568,00 лв


Регистрационен номер: DIR-592115-1-11

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Перник

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Перник

Област: Перник


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник


Дейности

Дейност 1- Мобилизация, управление на изпълнението и приключване на проекта Във фазата на мобилизация за започване на проекта община Перник ще сформира звено за изпълнение на прокта(ЗИП), съставено от служители на общинската администрация. По време на изпълнението на целия проект, звеното ще бъде подпомагано ежедневно от консултантски екип, които ще изпълнява функциите, произтичащи от договора за БФП сфързани с: - мониторинг и контрол за изпълнение на всички - оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта - верификация и финансово управление на проекта - контрол и координация на договорите с външни изпълнители - докладване на нередности - архивиране


Дейност 2 - Изпълнение на договор "Авторски надзор" Изпълнителят на договора ще извърши авторски надзор по време на строителството на обект "Строителство на Депо за БО-регион Перник. За втория обект "Завод за сепариране и компостиране на БО-регион Перник не се предвижда авторски надзор, тъй-като възлагането е с инженеринг.


Дейност 3 - Изпълнение на договор "Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите относно проектите за „ Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник” и за осъществяване на строителен надзор по време на строителството н Изпълнителят на договора ще осъществи оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на ЗУТ, и ще осъществява строителен надзор по време на строителството на посочените обекти.


Дейност 4 - Изпълнение на договор за "Строителство на Депо за БО – регион Перник" Този договор е договор за строителство (Червена книга FIDIC)Изпълнителят ще извърши строителство на депото за неопасни отпадъци, включително на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (депото е описано в буква „А. Инфраструктура” от настоящия раздел от Формуляра за кандидатстване).


Дейност 5 - Изпълнение на договор за проектиране и строителство на „Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник” Този договор е договор за инженеринг (проектиране и строителство - жълта книга FIDIC). В резултат на изпълнението на проекта ще се проектира в следваща фаза и ще се построи Заводът за сепариране и компостиране на БО.


Дейност 6 - Изпълнение на договор "Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на РЦБО Перник" Този договор е за доставка на технически средства за експлоатацията на депото: Колесен багер клас 14 т; Челен товарач - клас 18 -20 т ; Булдозер; Санитарен компактор; Многофункционален товарен автомобил;


Дейност 7- Изпълнение на договор „Одит на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник Избраният изпълнител ще извърши одиторска проверка и заверка на разходите по проекта. Одитирането на проекта цели да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. За представяне на резултатите от проверката, одиторът ще изготви и представи писмен доклад, който ще бъде приложен към финалния отчет по проекта


Дейност 8 - Изпълнение на договор "Осигуряване на информираност и публичност на проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник" От избрания изпълнител ще бъдат реализирани следните дейности: -изработване на информационни материали за проекта - подготовка на през-информация и публикуване на материали в местната и национална преса -организиране и провеждане на официална церемония по повод "първа копка" - организиране и провеждане на официална церемония по повод откриване на обекта -изработка на информационен билборд - 1 бр. -изработка на постоянна обяснителна табела - 1 бр. -организиране на публични събития - 6 бр. -изработка на информационни стикери - 50 бр. -изработка на информационен банер - 1 бр. -организиране на платени публикации и излъчвания в медиите - 3 бр. -организиране и провеждане на пресконференция - 1бр.

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация


Обслужвано население: 133 530 жители

Общ капацитет на депото: 1 146 000 тона

Капацитет на клетката: 219 000 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 41 600 т./год.

Компостираща инсталация - общ капацитет: 3 000 т./год. 

Първа копка: 14 май 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на страницата на община Перник, можете да намерите - ТУК

« обратно