За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 732 417,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-7-73

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Самоков

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Самоков

Област: София


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков), с бенефициент община Самоков в партньорство с общини Костенец, Долна баня и Ихтиман.


Дейности


Дейност 1:
Проучване и проектиране Под-дейност 1.1.1 Проучвания и проектиранe. Под-дейност 1.1.2 Проучвания и проектиране изготвени в рамките на договор за техническа помощ EuropeAid/124484/D/SV/BG „Установяване на системи за управление на отпадъците региони Стара Загора, Луковит и Костенец”.

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти 

Дейност 3: Строително - монтажни работи Дейност 3.1. Изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Самоков: Дейност 3.1.1. Външни връзки – строителни работи. на пречистени отпадъчни води до точка на заустване в градската канализация. Дейност 3.1.2. Строителни работи – РЦУО. Дейност 3.1.3. Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото. Дейност 3.2. Изграждане на център за сепариране на отпадъците. Дейност 3.2.1. Строителни работи. Дейност 3.2.2. Стационарно оборудване. ейност 3.3. Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации - инженеринг.

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1- Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор. Под-дейност 7.2. Авторски надзор.

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4. Център за рециклиране


Обслужвано население: 73 124 жители

Общ капацитет на депото: 849 600 тона

Капацитет на клетката: 266 080 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 25 000 т./год.


Компостираща инсталация - общ капацитет: 20 000 т./год.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68124

« обратно