За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 49 416 859,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-9-77

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Стара Загора

Област: Стара Загора


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициент община Стара Загора с партньори общини- Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан.


Дейности


Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Под-дейност 1.1. Проучвания и проектиране изготвени преди кандидатстване Под-дейност 1.1.1. Проучвания и проектиране Под-дейност 1.1.2. Проучвания и проектиране изготвени в рамките на договор за техническа помощ EuropeAid/124484/D/SV/BG „Установяване на системи за управление на отпадъците региони Луковит, Стара Загора и Костенец” Под-дейност 1.1.3. Др. проучвания и проекти в т.ч. експертни доклади по реда на ЗООС и ЗБР Под-дейност 1.2. Проучвания и проектиране които предстоят да бъдат изготвени след кандидатстване

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти 

Дейност 3: Строително-монтажни работи Обект 1:Изграждане на РЦУО – Стара Загора; Обект 2:Изграждане на Претоварна станция – Казанлък; Обект 3: Изграждане на Претоварна станция – Гурково; Обект 4: Изграждане на Претоварна станция - Гълъбово; 

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Под-дейност 4.1. Машини и съоръжения за експлоатацията на РЦУО – депо и за закрито компостиране Под-дейност 4.2. Машини и съоръжения за Претоварни станции – Казанлък, Гурково, Гълъбово -Мобилно оборудване

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност 

Дейност 6: Одит 

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4. Център за рециклиране

5. Претоварна станция Казанлък (вкл. център за рециклиране, площадки за шредиране и временно съхранение на "зелени" и ЕГО)

6. Претоварна станция Гурково (вкл. център за рециклиране, площадки за шредиране и временно съхранение на "зелени" и ЕГО)

7. Претоварна станция Гълъбово (вкл. център за рециклиране, площадки за шредиране и временно съхранение на "зелени" отпадъци и ЕГО)


Обслужвано население: 347 069 жители

Общ капацитет на депото: 3 838 300 тона

Капацитет на клетката: 1 200 000 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 30 000 т./год.


Компостираща инсталация - общ капацитет: 20 000 т./год. 

Претоварна станция Казанлък - капацитет: 30 т./час

Претоварна станция Гурково - капацитет: т./час

Претоварна станция Гълъбово - капацитет: 4 т./час

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=69002

http://www.starazagora.bg/bg/proekti/proekti-v-protses-na-izp-lnenie

« обратно