За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 989 588,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5122130-1-172

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Хасково

Област: Хасково


Цел

Повишаване капацитета на Община Хасково за справяне с проблема, свързан със скорошното изчерпване капацитета на съществуващото депо за твърди битови отпадъци. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и последващо подобряване качеството на живот на населението. Партньори са общините Минерални бани и Димитровград.


Дейности


1. Подготовка и проектиране:

1.1. Проектна документация за довеждащата инфраструктура за площадка Гарваново (водоснабдяване, електроснабдяване, документация за заустване на отпадни води

1.2. Изработване на Технически проект за обект: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани – ПИ 000518 и 000519, землище на село Гарваново, община Хасково

1.3. Технически проекти за:

- Пътна връзка от път ІІІ -806 “Хасково-Минерални бани” при км 13+891 ляво до тръбен кладенец в ПИ 000545, землище на с. Гарваново;

- Преминаване под път ІІІ -806 “Хасково-Минерални бани” при км 13+881 за изграждане на кабел средно напрежение до имот 000545, землище на с. Гарваново;

- Преминаване под път ІІІ -806 “Хасково-Минерални бани” при км 13+881 за изграждане на водопровод от  имот 000545 да ПИ 000519, землище на с. Гарваново

1.4. Документация за водовземане от подземни води за РЦТНО Гарваново (Хидрогеоложки доклад с проект за водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водоснабдяване на обект: “Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, землище с. Гарваново, община Хасково”

1.5. Проектиране на разширение довеждащ път до Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (928 м, тип Г8)

1.6. Изработване на ПУП – план за застрояване, план-схема за електрозахранване, план-схема за комуникационно – транспортен достъп за имот  000545 в землището на село Гарваново, с цел изграждане на тръбен кладенец в част от имота” за водоснабдяване на “Регионален център за третиране на неопасни отпадъци”

1.7. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

1.8. Изготвяне на актуални общински програми и регионална инвестиционна програма за управление на дейности по отпадъци

2. Строително-монтажни работи

2.1. Изграждане на 1-ва клетка от регионалното депо с необходимата вътрешна инфраструктура

2.2. Изграждане на Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво от отпадъци

2.3. Изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци

2.4. Изграждане на пречиствателна станция за инфилтрата от депото

2.5. Изграждане на склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата

2.6. Изграждане на довеждаща и вътрешно площадкова инфраструктура


3. Доставка на машини и съоръжения за депото

4. Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране и транспортиране на „зелени” отпадъци

5. Техническа помощ за организация и управление на проекта

5.1. Управление на проекта

5.2. Публичност

6. Одит

7. Надзор по време на строителството

ОБЕКТИ:

  • Депо - кл. 1
  • Сепарираща инсталация с производство на RDF
  • Компостираща инсталация
  • Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства


Обслужвано население: 153 612 жители

Общ капацитет на депото: 649 500 тона

Капацитет на клетката: 148 500 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 42 000 т./год.


Компостираща инсталация - общ капацитет: 2 000 т./год. 

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9810

http://www.haskovo.bg/bg/

« обратно