За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 29 389 564,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-5-71

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ямбол

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Ямбол

Област: Ямбол


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол в партньорство с общини Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.


Дейности


Дейност 1:
Подготовка,проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване Поддейност 1.2. Необходими допълнителни дейности

Дейност 3: Строително-монтажни работи

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1 Управление на проекта Поддейност 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство под дейност – 7.1 строителен надзор под дейност - 7.2 авторски надзор.

ОБЕКТИ:

  • Депо - кл. 1 (І-ва фаза и ІІ-ра фаза)
  • Депо - кл. 2
  • Компостираща инсталация за "зелени" отпадъци (ІІ-ра фаза)
  • Сепарираща инсталация с производство на RDF
  • Център за рециклиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства


Обслужвано население: 332 661 жители

Общ капацитет на депото: 1 584 049 тона

Капацитет на клетката: 288 419 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 2 500 т./год. 

Претоварна станция Казанлък - капацитет: 30 т./час

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=71694« обратно