За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 30 648 232,17 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-11-79

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Велико Търново

Област: Велико Търново


Цел

Изграждане на регионална сиситема за управление на отпадъците в регион Велико Търново, с партньорство с община Горна Оряховица, община Лясковец, община Елена, община Златарица, община Стражица и сдружение " За Чисти Селища".


Дейности

ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ Поддейност 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2007 – 2013 г. Поддейност 1.2. Проектно-проучвателни дейности след кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2007- 2013 г.

ДЕЙНОСТ 2: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ/НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Строителство на подобект „Депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка)” Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –инсталация за сепариране” Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –инсталация за компостиране” Инфраструктура на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците Строителство на довеждащата инфраструктура за площадка № 5 „Шереметя“

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ 

ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО


Обслужвано население (бр.): 174 898

Общ капацитет на депото (тона): 566 658

Изграждане на депо- Клетка 1 за неопасни  отпадъци с капацитет: 173 776 тона/год.

Компостираща инсталация – с капацитет: 28 000 т./год

Инсталация за механично третиране на отпадъците - с капацитет: 50 000 т./годишно

Договорът за БФП е подписан на 15 януари 2014 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на страницата на община Велико Търново, можете да намерите - ТУК

« обратно