За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк "Странджа"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 734 058,00 лв

Регистрационен номер: 58301-71-491

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Странджа"

Година на приключване на проекта: 2012

ВИ-ПП ”Златни Пясъци” - Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на Природен парк ”Златни пясъци”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 889 143,02 лв

Регистрационен номер: 58301-11-431

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”

Година на приключване на проекта: 2012

Опазване на лешоядите в Източните Родопи

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 95 000,00 лв

Регистрационен номер: 58301-62-482

Име на бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

Година на приключване на проекта: 2011

ЕкоГлобус

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 390 371,97 лв

Регистрационен номер: 58301-28-448

Име на бенефициент: Сдружение “Съюз за възстановяване и развитие” - Хасково

Година на приключване на проекта: 2012

Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 280 197,55 лв

Регистрационен номер: 58301-33-453

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк "Витоша"

Година на приключване на проекта: 2012

Инвентаризация на горите на тертиторията на резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш" и резерват "Ореляк"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 212 000,00 лв

Регистрационен номер: 58301-43-463

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Благоевград

Година на приключване на проекта: 2012

Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 101 103,40 лв

Регистрационен номер: 58301-50-470

Име на бенефициент: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”

Година на приключване на проекта: 2012

"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 500 179,02 лв

Регистрационен номер: 58301-65-485

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан”

Година на приключване на проекта: 2012

Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 121 460,24 лв

Регистрационен номер: 58301-16-436

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”

Година на приключване на проекта: 2012

Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 645 955,38 лв

Регистрационен номер: 58301-60-480

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Стара Загора”

Година на приключване на проекта: 2012